Sacred Sites in Contested Regions

Lectures & Publications

דת וקדושה במרחב העירוני הפריפריאלי: הערות על מסגד לבאבידי בעכו וקבר רחל בטבריה

הרצאה שניתנה במסגרת מושב הנעילה של הכנס הסוציולוגי הישראלי

המושב עסק בקדושה ורוחניות בפריפריה הגלילית והונחה על ידי פרופסור יורם בילו

להלן ההרצאה